QUY TẮC BẢO HIỂM TAI NẠN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐIỆN

(Ban hành theo Quyết định số 564/2014/QĐ/TSC/TGĐ ngày 10/07/2014  của Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex)

I. Nguyên tắc chung

Điều 1. Đối tượng bảo hiểm

1.    Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) nhận bảo hiểm cho tất cả các thành viên gia đình cùng một hộ khẩu, có hợp đồng sử dụng điện với cơ quan quản lý điện sở tại (được gọi là người được bảo hiểm).

2.    Đối tượng được bảo hiểm có thể mở rộng thêm cho các thành viên khác trong gia đình (con cái, ông bà, cha mẹ…) không có trong hộ khẩu, nhưng sống cùng chủ hợp đồng sử dụng điện với điều kiện phải đăng ký danh sách khi tham gia bảo hiểm.

Điều 2. Đối tượng không được bảo hiểm

1.    PJICO không nhận bảo hiểm cho các thành viên của các cơ sở sử dụng điện để sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ điện.

2.    Các thành viên có hộ khẩu thường trú tại hộ đăng ký sử dụng điện, nhưng bị bệnh tâm thần hoặc bị tàn phế nặng (trên 80%).

3.    PJICO cũng không nhận bảo hiểm cho những người đến thuê để ở tại những hộ có tham gia bảo hiểm.

Điều 3. Những người được bảo hiểm theo Quy tắc này vẫn được tham gia và hưởng quyền lợi của các loại hình bảo hiểm khác.

II. Phạm vi bảo hiểm

Điều 4. Tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm là những tai nạn xảy ra do các nguyên nhân sau:

1.   Người được bảo hiểm bị tai nạn dẫn đến tử vong hoặc bị thương tật thân thể do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra tại các hộ đăng ký sử dụng điện như điều 1.

2.    Người có hành động cứu người, tài sản bị tai nạn dẫn đến tử vong hoặc bị thương do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra tại các hộ có đăng ký sử dụng điện như ở điều 1.

III. Không thuộc trách nhiệm bảo hiểm

Điều 5. PJICO không chịu trách nhiệm bồi thường cho các thành viên bị tai nạn do các nguyên nhân sau:

1.   Hành động cố ý gây tai nạn của người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp.

2.   Cố ý vi phạm chế độ an toàn khi sử dụng điện do cơ quan quản lý điện quy định.

3.   Người được bảo hiểm sử dụng hoặc bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma tuý, hoặc các chất kích thích khác.

4.   Tai nạn xảy ra do hậu quả gián tiếp của việc sử dụng điện (cháy, nổ do điện)

5.   Người được bảo hiểm bị tử vong hoặc bị thương tật thân thể không phải do điện gây nên.

6.   Khi xảy ra tai nạn, người được bảo hiểm chưa đóng phí bảo hiểm (trừ trường hợp chấp nhận bằng văn bản của PJICO)

IV. Hợp đồng bảo hiểm, phí bảo hiểm, hiệu lực bảo hiểm

Điều 6. Hộ sử dụng điện có yêu cầu tham gia bảo hiểm kê khai vào giấy yêu cầu bảo hiểm theo mẫu của PJICO, PJICO sẽ ký kết hợp đồng bảo hiểm kèm theo danh sách các cá nhân được bảo hiểm, cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cho từng hộ.

1.   Số tiền bảo hiểm: Tuỳ theo sự lựa chọn số tiền bảo hiểm từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng/người/vụ.

2.   Số tiền bảo hiểm và thời hạn bảo hiểm được quy định theo yêu cầu của người được bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm là giới hạn trách nhiệm tối đa của PJICO đối với người được bảo hiểm trong một vụ tai nạn.

Điều 7: Tỷ lệ phí bảo hiểm: 0,25% của số tiền bảo hiểm/hộ/năm, giới hạn số thành viên trong một hộ tối đa 10 người. Trường hợp hộ gia đình có hơn 10 thành viên, sẽ thu phụ phí bảo hiểm 0,025%/người từ người thứ 11.

Phí bảo hiểm được đóng ngay khi bắt đầu được bảo hiểm trừ khi có thỏa thuận khác.

Điều 8. Hiệu lực bảo hiểm bắt đầu khi người được bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm theo quy định tại hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm trừ khi có thoả thuận khác.

Điều 9. Trường hợp một trong hai bên muốn hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, bên yêu cầu hủy bỏ phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trước 15 ngày kể từ thời điểm hợp đồng bảo hiểm chính thức hủy bỏ. Nếu hợp đồng bảo hiểm được hai bên thỏa thuận hủy bỏ, PJICO hoàn trả 80% số phí bảo hiểm của thời gian còn lại với điều kiện đến thời điểm đó hợp đồng bảo hiểm này chưa được PJICO chấp nhận trả tiền bồi thường.

V. Quyền lợi của  Người được bảo hiểm

Điều 10. Trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm, PJICO sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

Điều 11. Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể thuộc phạm vi  bảo hiểm và cung cấp đầy đủ chứng từ y tế theo quy định, PJICO trả tiền bảo hiểm theo như sau:

1.   Đối với số tiền bảo hiểm đến 20 triệu đồng: Chi trả theo quy định tại “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm do tai nạn” của PJICO. Trường hợp thương tật không được liệt kê trong “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm do tai nạn” thì trả theo chi phí thực tế, cần thiết và hợp lý để hồi sức cấp cứu và điều trị tai nạn.

2.   Đối với số tiền bảo hiểm trên 20 triệu đồng: Thanh toán theo chi phí thực tế phát sinh bao gồm: Chi phí cấp cứu, chi phí phẫu thuật và nằm viện, chi phí thuốc men, điều trị tai nạn… nhưng tối đa không quá “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm do tai nạn”  nhân với số tiền bảo hiểm. Trường hợp không có đầy đủ chứng từ thanh toán PJICO thực hiện chi trả tối đa bằng định mức trong “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm do tai nạn” nhân với số tiền bảo hiểm 20 triệu đồng.

Điều 12. Trường hợp sau khi Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể thuộc phạm vi bảo hiểm theo quy định tại điều 11 nêu trên, Người được bảo hiểm bị tử vong do hậu quả của tai nạn đó trong vòng một năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, PJICO sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm/  giấy chứng nhận bảo hiểm với số tiền đã trả trước đó.

Điều 13. Trường hợp hậu quả của tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm bị trầm trọng hơn do bệnh tật hoặc sự tàn tật có sẵn của Người được bảo hiểm hoặc điều trị vết thương không kịp thời và không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế, PJICO sẽ trả tiền bảo hiểm như đối với loại vết thương tương tự ở người có sức khoẻ bình thường được điều trị một cách hợp lý.

Trong mọi trường hợp, tổng số tiền bồi thường không vượt quá số tiền bảo hiểm quy định ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

VI. Trách nhiệm của Người được bảo hiểm

Điều 14. Người được bảo hiểm có trách nhiệm nộp phí bảo hiểm đúng và đủ theo quy định.

Điều 15. Khi xảy ra tai nạn, Người được bảo hiểm hoặc nhân thân của họ phải áp dụng các biện pháp cần thiết và có thể thực hiện được để cứu chữa nạn nhân.

VII. Thủ tục trả tiền bảo hiểm

Điều 16. Khi yêu cầu PJICO trả tiền bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi cho PJICO các chứng từ sau đây trong vòng 30 ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm điều trị khỏi hoặc bị tử vong.

1.   Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm;

2.   Giấy chứng nhận bảo hiểm/hợp đồng bảo hiểm/bản sao (trích) danh sách Người được bảo hiểm.

3.   Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương hoặc công an nơi Người được bảo hiểm bị tai nạn.

4.   Chứng từ y tế: sổ khám, phiếu điều trị, giấy ra viện, toa thuốc, xác nhận thương tật và các giấy tờ có liên quan đến việc điều trị tai nạn;

5.   Chứng từ thanh toán (nếu có bản gốc): hóa đơn, biên lai, phiếu thu liên quan đến điều trị tai nạn;

6.   Giấy chứng tử và xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp tử vong).

7.   Những giấy tờ liên quan khác nếu được PJICO yêu cầu.

Điều 17. Số tiền bảo hiểm được trả cho Người được bảo hiểm hoặc người được uỷ quyền. Nếu Người được bảo hiểm uỷ quyền cho người khác nhận số tiền bảo hiểm, phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.

1.   Trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong thì người thừa kế hợp pháp được nhận số tiền đó.

2.   Trường hợp Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp không trung thực trong việc thực hiện các quy định trong quy tắc này, PJICO có quyền từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm tuỳ theo mức độ vi phạm. Trong trường hợp đương sự có dấu hiệu phạm pháp, PJICO có quyền đề nghị cơ quan pháp luật xem xét, giải quyết.

Điều 18. PJICO có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thanh toán tiền bảo hiểm trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

VIII. Thời hạn khiếu nại và giải quyết tranh chấp

Điều 19. Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm là một (01) năm, kể từ ngày xảy ra tai nạn. Nếu quá thời hạn trên mà người bảo hiểm không có khiếu nại gì, PJICO được miễn trách.

Điều 20. Thời hiệu khởi kiện PJICO về việc trả tiền bảo hiểm là 03 năm kể từ ngày người được bảo hiểm, người kế thừa hợp pháp hoặc người được uỷ quyền nhận được giấy thông báo kết quả giải quyết của PJICO. Quá thời hạn trên, mọi khiếu nại đều không có giá trị.

Điều 21. Mọi tranh chấp có liên quan đến Quy tắc bảo hiểm này, nếu các bên không giải quyết được bằng thương lượng thì có quyền đưa ra Toà án nơi người được bảo hiểm cư trú để giải quyết tại Việt Nam./.