ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM RỦI RO CHIẾN TRANH ĐỐI VỚI TÀU THỦY NỘI ĐỊA

CHƯƠNG I. NHỮNG RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

Điều 1:

Đối với những tàu đã được bảo hiểm thân tàu theo “Quy tắc bảo hiểm thân tàu thủy nội địa”,  nếu Người được bảo hiểm yêu cầu bảo hiểm rủi ro chiến tranh và chấp thuận trả thêm phí bảo  hiểm thì PJICO nhận bảo hiểm những tổn thất hay mất mát do những rủi ro dưới đây gây ra  cho tàu được bảo hiểm theo thời hạn hoặc theo chuyến:

  1. Rủi ro chiến tranh hoặc những rủi ro tương tự chiến tranh.
  2. Bị cướp, bạo loạn, hành động phá hoại hoặc khủng bố có tính chất chính trị.
  3. Bất cứ vật nổ của các loại vũ khí hoặc chất nổ nào.
  4. Bị bắt giữ.

Điều 2:

Nếu tàu được bảo hiểm theo điều khoản này bị bắt giữ quá 03 (ba) tháng không được trả lại thì được coi như tổn thất toàn bộ thực tế.

CHƯƠNG II. NHỮNG RỦI RO BỊ LOẠI TRỪ BẢO HIỂM

Điều 3:

PJICO không chịu trách nhiệm bồi thường những hư hỏng, mất mát, tổn thất hoặc những chi phí có liên quan do cướp hoặc bán tàu trốn ra nước ngoài.

Điều 4:

PJICO không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào của việc:

  1. Tàu vi phạm lệnh cấm hay phong toả của chính phủ hoặc chính quyền địa phương.
  2. Vi phạm luật lệ hoặc hoạt động kinh doanh trái phép.
  3. Tàu bị bắt giữ do vi phạm Hợp đồng chuyên chở hoặc do nguyên nhân tài chính của chủ tàu.

Điều 5:

PJICO không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại kinh doanh khai thác của tàu được bảo hiểm,  kể cả trường hợp chậm trễ và kéo dài thời gian rủi ro được bảo hiểm ra.

CHƯƠNG III. HỦY BỎ HỢP ĐỒNG

Điều 6:

Trong điều kiện tàu được bảo hiểm theo thời hạn, PJICO và Người được bảo hiểm có thể huỷ bỏ Hợp đồng bảo hiểm này bằng cách gửi thông báo huỷ bỏ trước 10 (mười) ngày. Việc hủy  bỏ có hiệu lực kể từ ngày ghi trong thông báo hủy bỏ. Tuy nhiên, trước khi giấy báo huỷ bỏ có hiệu lực, nếu Người được bảo hiểm và PJICO lại thoả thuận về điều kiện và phí mới thì  bảo hiểm này lại tiếp tục có hiệu lực.

Điều 7:

Hợp đồng bảo hiểm này sẽ tự động kết thúc khi tàu được bảo hiểm bị trưng dụng hoặc sử  dụng vào mục đích quân sự cho dù giấy báo huỷ bỏ có gửi cho PJICO hay không.

Điều 8:

Phí bảo hiểm được tính cho thời gian tàu tham gia bảo hiểm theo biểu phí của PJICO.

Điều 9:

Nếu Hợp đồng bảo hiểm bị huỷ bỏ theo quy định ở Điều 6 hoặc Điều 7 nói trên thì PJICO sẽ  hoàn lại 80% (tám mươi phần trăm) số phí đã nộp thuộc thời gian huỷ bỏ Hợp đồng.