Quy tắc bảo hiểm

Cập nhật quy tắc Bảo hiểm hiện hành của PJICO theo từng Nghiệp vụ

QUY TẮC BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CHỦ TÀU THỦY NỘI ĐỊA

CHƯƠNG I. ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Điều 1:  – Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu cho  các chủ phương tiện thủy có đăng ký, đăng kiểm theo các quy định hiện hành của pháp luật  Việt nam hoạt động trên đường thủy nội địa Việt

QUY TẮC BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CHỦ TÀU THỦY NỘI ĐỊA Read More »

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM RỦI RO CHIẾN TRANH ĐỐI VỚI TÀU THỦY NỘI ĐỊA

CHƯƠNG I. NHỮNG RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM Điều 1: Đối với những tàu đã được bảo hiểm thân tàu theo “Quy tắc bảo hiểm thân tàu thủy nội địa”,  nếu Người được bảo hiểm yêu cầu bảo hiểm rủi ro chiến tranh và chấp thuận trả thêm phí bảo  hiểm thì PJICO nhận bảo hiểm

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM RỦI RO CHIẾN TRANH ĐỐI VỚI TÀU THỦY NỘI ĐỊA Read More »

QUY TẮC BẢO HIỂM THÂN TÀU THỦY NỘI ĐỊA

CHƯƠNG I. ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Điều 1: Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (gọi tắt là PJICO) nhận bảo hiểm thân tàu cho các loại  phương tiện thủy có đăng ký, đăng kiểm theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam hoạt động trên đường thủy nội địa Việt Nam

QUY TẮC BẢO HIỂM THÂN TÀU THỦY NỘI ĐỊA Read More »

QUY TẮC BẢO HIỂM TAI NẠN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐIỆN

(Ban hành theo Quyết định số 564/2014/QĐ/TSC/TGĐ ngày 10/07/2014  của Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex) I. Nguyên tắc chung Điều 1. Đối tượng bảo hiểm 1.    Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) nhận bảo hiểm cho tất cả các thành viên gia đình cùng một hộ

QUY TẮC BẢO HIỂM TAI NẠN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐIỆN Read More »

QUY TẮC KẾT HỢP VỀ BẢO HIỂM CON NGƯỜI

(Ban hành theo Quyết định số 160/2011/QĐ-PJICO ngày 08/03/2011  của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO) I . NGUYÊN TẮC CHUNG Điều 1.  1. Điều khoản bảo hiểm con người kết hợp này được xây dựng trên cơ sở quy tắc bảo hiểm có liên quan của PJICO bao gồm: Quy tắc bảo

QUY TẮC KẾT HỢP VỀ BẢO HIỂM CON NGƯỜI Read More »

QUY TẮC BẢO HIỂM BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI 24/24

(Ban hành theo Quyết định số 161/2011/QĐ-PJICO ngày 08/03/2011  của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO) I. NGUYÊN TẮC CHUNG Điều 1. Công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO nhận bảo hiểm cho mọi công dân Việt Nam từ 16 đến 70 tuổi và người nước ngoài đang học tập công tác tại

QUY TẮC BẢO HIỂM BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI 24/24 Read More »

QUY TẮC TIÊU CHUẨN BẢO HIỂM HỎA HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 437/2013/QĐ/TSC/TGĐ ngày 25/06/2013 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex) Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi tắt là PJICO) đồng ý rằng (trên cơ sở các điều kiện quy định trong quy tắc này hay điều kiện bổ

QUY TẮC TIÊU CHUẨN BẢO HIỂM HỎA HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT Read More »

QUY TẮC BẢO HIỂM MỌI RỦI RO TÀI SẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 726/2013/QĐ/TSC/TGĐ ngày 10/09/2013 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex) Trên cơ sở những điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ trong Quy tắc bảo hiểm này hoặc các sửa đổi bổ sung khác kèm theo bộ hợp đồng bảo hiểm

QUY TẮC BẢO HIỂM MỌI RỦI RO TÀI SẢN Read More »